අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
දකුණු පළාත
කලාපය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය කලාපය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1වලස්මුල්ල2483216187.031194278.21159.582
2මාතර4974417283.882366673.7259.691
3ගාල්ල7158581281.24519872.62358.823
4තංගල්ල2429199282.013174071.63453.634
5මුලටියන2159172479.855147568.32552.336
6අකුරැස්ස2049161778.926136566.62652.945
7අම්බලන්ගොඩ3291254577.337217366.03752.327
8ඇල්පිටිය3218245976.418201162.49848.299
9හම්බන්තොට3949296074.9611243461.64948.368
10උඩුගම1763133575.729107160.751047.6710
11දෙනියාය2165162775.1510127758.981146.7711
එකතුව 35638 28404 79.7   24352 68.33   53.92  
පාසල් වර්ගය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් වර්ගය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ජාතික පාසල්145601270887.2811175380.72164.71
2පළාත් පාසල්210781569674.4721259959.77246.442
එකතුව 35638 28404 79.7   24352 68.33   53.92  
පාසල් වර්ගය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් වර්ගය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
11 AB වර්ගය8721666476.411564064.67149.581
21 C වර්ගය7650571074.642443858.01245.262
32 වර්ගය4707332270.583252153.56342.543
එකතුව 21078 15696 74.47   12599 59.77   46.44  
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 34308 30686 89.44 74.64
12 ශෛවනරි 138 106 76.81 39.67
14 කතෝලික ධර්මය 72 71 98.61 79.51
16 ඉස්ලාම් ධර්මය 1077 954 88.58 55.97
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 34789 32058 92.15 63.83
22 දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය 833 722 86.67 51.5
31 ඉංග්‍රීසි 35568 19256 54.14 28.15
32 ගණිතය 35539 25439 71.58 44.36
33 ඉතිහාසය 35616 30897 86.75 55.21
34 විද්‍යාව 35576 28306 79.56 44.75
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 5739 5556 96.81 60.9
41 සංගීතය - අපරදිග 175 173 98.86 82
42 සංගීතය - කර්ණාටක 39 39 100 55.13
43 චිත්‍ර 11294 10684 94.6 50.27
44 නැටුම් - දේශීය 6324 6128 96.9 56.67
45 නැටුම් - භරත 5 5 100 65
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 1529 1461 95.55 60.35
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 3656 3521 96.31 79.06
48 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - දෙමළ 263 247 93.92 72.91
49 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - අරාබි 55 31 56.36 35.45
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 4023 3937 97.86 55.34
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 11150 10800 96.86 57.3
61 භූගෝල විද්‍යාව 7306 7000 95.81 61.06
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 13661 12259 89.74 54.37
63 ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය 735 658 89.52 52.93
64 දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල 717 676 94.28 68.27
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 1937 1930 99.64 88.16
68 සම්භාෂා හා නූතන භාෂා - ප්‍රංශ 23 21 91.3 53.26
69 සම්භාෂා හා නූතන භාෂා - ජර්මන් 9 3 33.33 13.89
70 සම්භාෂා හා නූතන භාෂා - හින්දි 7 7 100 39.29
71 සම්භාෂා හා නූතන භාෂා - ජපන් 5 5 100 70
72 සම්භාෂා හා නූතන භාෂා - අරාබි 4 4 100 87.5
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 8873 8765 98.78 81.77
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 5911 5131 86.8 49.75
82 ජලජ ජීව සම්පත් තාක්ෂණවේදය 111 107 96.4 51.8
84 ශිල්ප කලා 401 399 99.5 78.93
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 4540 4003 88.17 45.44
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 14812 14350 96.88 71.24
87 සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය 273 253 92.67 52.93
88 නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණවේදය 349 313 89.68 53.95
89 නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්‍ෂණවේදය 225 184 81.78 46.89
90 නිර්මාණකරණය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය 95 62 65.26 25.53
92 විද්‍යුත් ලේඛනකරණය හා ලඝුලේඛනය 6 5 83.33 33.33