උසස් පෙළ 2017 භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අධ්‍යාපන කලාපය පළමු වර දෙවන වර දෙවතාවම
පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%)
Galle 850 396 46.59 599 433 72.29 1449 829 57.21
Matara 873 447 51.20 536 354 66.04 1409 801 56.85
Walasmulla 330 152 46.06 217 148 68.20 547 300 54.84
Tangalle 201 96 47.76 192 118 61.46 393 214 54.45
Hambantota 165 73 44.24 127 80 62.99 292 153 52.40
Mulatiyana 66 23 34.85 46 32 69.57 112 55 49.11
Ambalangoda 365 141 38.63 210 138 65.71 575 279 48.52
Akuressa 117 37 31.62 88 54 61.36 205 91 44.39
Elpitiya 129 37 28.68 87 54 62.07 216 91 42.13
Deniyaya 44 9 20.45 25 14 56.00 69 23 33.33
Udugama 10 0 0.00 9 4 44.44 19 4 21.05
Province 3150 1411 44.79 2136 1429 66.90 5286 2840 53.73
 
උසස් පෙළ 2017 ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අධ්‍යාපන කලාපය පළමු වර දෙවන වර දෙවතාවම
පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%)
Matara 697 379 54.38 497 364 73.24 1194 743 62.23
Walasmulla 202 97 48.02 279 195 69.89 481 292 60.71
Galle 885 431 48.70 724 496 68.51 1609 927 57.61
Ambalangoda 296 130 43.92 206 141 68.45 502 271 53.98
Tangalle 225 98 43.56 157 101 64.33 382 199 52.09
Akuressa 134 56 41.79 103 64 62.14 237 120 50.63
Hambantota 160 55 34.38 129 78 60.47 289 133 46.02
Elpitiya 97 26 26.80 60 34 56.67 157 60 38.22
Mulatiyana 47 17 36.17 49 19 38.78 96 36 37.50
Udugama 11 0 0.00 14 6 42.86 25 6 24.00
Deniyaya 23 3 13.04 14 1 7.14 37 4 10.81
Province 2777 1292 46.53 2232 1499 67.16 5009 2791 55.72
 
උසස් පෙළ 2017 වාණිජ විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අධ්‍යාපන කලාපය පළමු වර දෙවන වර දෙවතාවම
පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%)
Deniyaya 417 310 74.34 225 202 89.78 642 512 79.75
Akuressa 197 136 69.04 120 103 85.83 317 239 75.39
Mulatiyana 164 108 65.85 80 70 87.50 244 178 72.95
Udugama 134 88 65.67 73 62 84.93 207 150 72.46
Matara 813 557 68.51 230 191 83.04 1043 748 71.72
Galle 1285 850 66.15 524 433 82.63 1809 1283 70.92
Walasmulla 196 129 65.82 77 61 79.22 273 190 69.60
Ambalangoda 610 365 59.84 239 199 83.26 849 564 66.43
Tangalle 231 138 59.74 159 118 74.21 390 256 65.64
Hambantota 399 211 52.88 194 161 82.99 593 372 62.73
Elpitiya 411 228 55.47 125 97 77.60 536 325 60.63
Province 4857 3120 64.24 2046 1697 82.94 6903 4817 69.78
 
උසස් පෙළ 2017 කලා විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අධ්‍යාපන කලාපය පළමු වර දෙවන වර දෙවතාවම
පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%)
Akuressa 414 324 78.26 145 129 88.97 559 453 81.04
Udugama 428 316 73.83 141 132 93.62 569 448 78.73
Mulatiyana 475 361 76.00 176 148 84.09 651 509 78.19
Hambantota 722 529 73.27 233 202 86.70 955 731 76.54
Elpitiya 600 438 73.00 148 130 87.84 748 568 75.94
Deniyaya 666 475 71.32 260 221 85.00 926 696 75.16
Walasmulla 696 506 72.70 251 193 76.89 947 699 73.81
Ambalangoda 782 538 68.80 174 154 88.51 956 692 72.38
Tangalle 505 344 68.12 183 148 80.87 688 492 71.51
Galle 1757 1183 67.33 555 446 80.36 2312 1629 70.46
Matara 1014 658 64.89 328 252 76.83 1342 910 67.81
Province 8059 5672 70.38 2594 2155 83.08 10653 7827 73.47
 
උසස් පෙළ 2017 ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අධ්‍යාපන කලාපය පළමු වර දෙවන වර දෙවතාවම
පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%)
Matara 191 138 72.25 65 53 81.54 256 191 74.61
Mulatiyana 88 66 75.00 63 46 73.02 151 112 74.17
Udugama 54 38 70.37 25 15 60.00 79 53 67.09
Galle 124 79 63.71 88 61 69.32 212 140 66.04
Deniyaya 47 25 53.19 56 39 69.64 103 64 62.14
Walasmulla 73 44 60.27 29 16 55.17 102 60 58.82
Elpitiya 90 51 56.67 37 22 59.46 127 73 57.48
Hambantota 87 36 41.38 45 32 71.11 132 68 51.52
Tangalle 57 18 31.58 53 32 60.38 110 50 45.45
Ambalangoda 75 28 37.33 35 14 40.00 110 42 38.18
Akuressa 25 7 28.00 7 5 71.43 32 12 37.50
Province 911 530 58.18 503 335 66.60 1414 865 61.17
 
උසස් පෙළ 2017 ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අධ්‍යාපන කලාපය පළමු වර දෙවන වර දෙවතාවම
පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%)
Matara 52 41 78.85 36 32 88.89 88 73 82.95
Walasmulla 39 26 66.67 28 26 92.86 67 52 77.61
Tangalle 22 14 63.64 29 24 82.76 51 38 74.51
Deniyaya 22 14 63.64 35 23 65.71 57 37 64.91
Mulatiyana 47 25 53.19 47 36 76.60 94 61 64.89
Galle 50 28 56.00 34 25 73.53 84 53 63.10
Hambantota 38 23 60.53 20 13 65.00 58 36 62.07
Akuressa 19 12 63.16 10 6 60.00 29 18 62.07
Ambalangoda 19 12 63.16 23 13 56.52 42 25 59.52
Udugama 19 10 52.63 13 8 61.54 32 18 56.25
Elpitiya 38 18 47.37 32 20 62.50 70 38 54.29
Province 365 223 61.10 307 226 73.62 672 449 66.82