වලස්මුල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
වලස්මුල්ල

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
වලස්මුල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 8
1 C 25
Type 2 32
Type 3 26
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 4
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 87
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 91
Name With Initials
Position
C.U. WEERASEKARA
(SLEAS III - AESTHETICS)
කළාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
W.A.C. SILVA
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
M.G.K. LAKMALI
(SLEAS III - )
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
L.L.K. MADHUSHA
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
A.H.N.D.S. WIJAYAWICKRAMA
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
M.P.N. NISHADIKA
(SLEAS III - MATHEMATICS)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
S.A.S.N. DE SILVA
(SLEAS III - SCIENCE)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
W.O. DHARMADASA
(SLEAS III - )
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
K.S. ABEYRATHNA
(SLEAS III - )
කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
S.W. JAYASEKARA
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
වලස්මුල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
සිසු සංඛ්‍යා
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2845
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2918
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3113
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2913
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2871
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3005
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2952
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2845
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2674
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2570
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2522
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1955
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1593
මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 14660
වලස්මුල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල් 91 ලේඛණය
 
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) 2017 ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - වලස්මුල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
A: කලා විෂය ධාරාව   B: ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව  C: වාණිජ විෂය ධාරාව  E: ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව  P: භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව  S: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 
විෂය ධාරාව පළමු වර දෙවන වර
පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය
P - භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව 330 152 46.06 217 148 68.20
B - ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව 202 97 48.02 279 195 69.89
C - වාණිජ විෂය ධාරාව 196 129 65.82 77 61 79.22
A - කලා විෂය ධාරාව 696 506 72.70 251 193 76.89
E - ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 73 44 60.27 29 16 55.17
S - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 39 26 66.67 28 26 92.86
School Wise Analysis