හම්බන්තොට කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
හම්බන්තොට

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
හම්බන්තොට කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 13
1 C 25
Type 2 55
Type 3 28
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 7
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 114
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 121
Name With Initials
Position
A.D.WASANTHA
(SLEAS II - OTHER)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
PUBUDU MUTHUMALA
(SLEAS II - OTHER)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
A.G.SAMANTHI
(SLEAS II - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
P.N.WIMALAKEERTHI
(SLEAS II - SCIENCE)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
J.C.MUNASINGHA
(SLEAS II - SCIENCE)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
K.H.KAMALASIRI
(SLEAS II - MATHEMATICS)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
K.G.T.SAMANTHIKA
(SLEAS II - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
H.K.DINUSHIKA
(SLEAS II - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
K.A.C.RASANJALEE
(SLEAS II - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
හම්බන්තොට කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
සිසු සංඛ්‍යා
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5247
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5380
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5584
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5396
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4930
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4835
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4634
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4562
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4312
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4163
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3886
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව
මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 26537
හම්බන්තොට කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල් 121 ලේඛණය
 
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) 2017 ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - හම්බන්තොට කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
A: කලා විෂය ධාරාව   B: ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව  C: වාණිජ විෂය ධාරාව  E: ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව  P: භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව  S: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 
විෂය ධාරාව පළමු වර දෙවන වර
පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය
P - භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව 165 73 44.24 127 80 62.99
B - ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව 160 55 34.38 129 78 60.47
C - වාණිජ විෂය ධාරාව 399 211 52.88 194 161 82.99
A - කලා විෂය ධාරාව 722 529 73.27 233 202 86.70
E - ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 87 36 41.38 45 32 71.11
S - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 38 23 60.53 20 13 65.00
School Wise Analysis