ආයතනයේ නම හම්බන්තොට කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
ලිපිනය හම්බන්තොට
ආයතන ප්‍රධානිෙයාගේ නම යූ.ඒ.ආර්.ජී.රාජකරුණා මයා
තනතුරු නාමය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
දුරකතන අංක
FAX
Email
පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
හම්බන්තොට කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1 C 25
1AB 13
Type 2 55
Type 3 28
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 7
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 114
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 121
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5247
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5380
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5584
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5396
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4930
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4835
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4634
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4562
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4312
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4163
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3886
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව

හම්බන්තොට කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල්