ආයතනයේ නම දෙනියාය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
ලිපිනය දෙනියාය
ආයතන ප්‍රධානිෙයාගේ නම එච්.වයි.ඩී.ප්‍රියදර්ශනී මිය
තනතුරු නාමය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
දුරකතන අංක
FAX
Email
පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
දෙනියාය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1 C 18
1AB 4
Type 2 33
Type 3 23
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 4
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 74
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 78
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2941
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2912
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3054
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3022
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2974
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2847
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2637
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2610
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2509
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2402
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2187
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1196
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 973

දෙනියාය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල්