දෙනියාය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
දෙනියාය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
දෙනියාය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 4
1 C 18
Type 2 33
Type 3 23
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 4
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 74
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 78
Name With Initials
Position
H.Y.D.PRIYADHARSHANI
(SLEAS III - INFORMATION TECHNOLOGY)
කළාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
S.K.VIDANAPATHIRANA
(SLEAS III - INFORMATION TECHNOLOGY)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
M.K.I.U.SAMARAPALA
(SLEAS III - ENGLISH AND OTHER LANGUAGES)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
P.G.D.L.PALLIYAGURUGE
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
R.L.R.N.Rathnayaka
(SLEAS III - AESTHETICS)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
W.V.P.INDIRA PRIYADARSHANI
(SLEAS III - COMMERCE)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
T.M.VIDANAPATHIRANA
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
N.K.HETTIGODA
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
G.L.K.WANNIGE
(SLEAS III - PLANNING)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
T.H.NALIKA DAMAYANTHI DE SILVA
(SLEAS III - MATHEMATICS)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
දෙනියාය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
සිසු සංඛ්‍යා
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2941
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2912
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3054
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3022
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2974
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2847
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2637
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2610
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2509
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2402
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2187
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1196
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 973
මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 14903
දෙනියාය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල් 78 ලේඛණය
 
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) 2017 ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - දෙනියාය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
A: කලා විෂය ධාරාව   B: ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව  C: වාණිජ විෂය ධාරාව  E: ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව  P: භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව  S: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 
විෂය ධාරාව පළමු වර දෙවන වර
පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය
P - භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව 44 9 20.45 25 14 56.00
B - ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව 23 3 13.04 14 1 7.14
C - වාණිජ විෂය ධාරාව 417 310 74.34 225 202 89.78
A - කලා විෂය ධාරාව 666 475 71.32 260 221 85.00
E - ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 47 25 53.19 56 39 69.64
S - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 22 14 63.64 35 23 65.71
School Wise Analysis