මුලටියන කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
හක්මන

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
මුලටියන කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 9
1 C 14
Type 2 37
Type 3 33
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 3
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 90
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 93
Name With Initials
Position
M.M. DILLIMUNI
(SLEAS II - SCIENCE)
කළාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
L.N. PRASANGANI
(SLEAS III - )
කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
H.G.M. JAYAMALI
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
W.A.S. DESAPRIYA
(SLEAS III - MATHEMATICS)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
K.C.DE A. JAYASEKARA
(SLEAS III - INFORMATION TECHNOLOGY)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
P.H.K. HEMANTHA
(SLEAS III - AESTHETICS)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
P.C.P. MUTUKUMARANA
(SLEAS III - AESTHETICS)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
W.J.M. WIMALARATHNA
(SLEAS III - ENGLISH AND OTHER LANGUAGES)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
S. SAMARAWICKRAMA
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
A.H. KUMARASIRI
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
H.K.L.B. VIRAJITH
(SLEAS III - SCIENCE)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
G.M.H. MALANI
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
මුලටියන කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
සිසු සංඛ්‍යා
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2672
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2736
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2914
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2939
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2822
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2482
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2295
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2197
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2252
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2242
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2133
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1316
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1091
මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 14083
මුලටියන කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල් 93 ලේඛණය
 
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) 2017 ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - මුලටියන කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
A: කලා විෂය ධාරාව   B: ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව  C: වාණිජ විෂය ධාරාව  E: ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව  P: භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව  S: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 
විෂය ධාරාව පළමු වර දෙවන වර
පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය
P - භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව 66 23 34.85 46 32 69.57
B - ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව 47 17 36.17 49 19 38.78
C - වාණිජ විෂය ධාරාව 164 108 65.85 80 70 87.50
A - කලා විෂය ධාරාව 475 361 76.00 176 148 84.09
E - ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 88 66 75.00 63 46 73.02
S - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 47 25 53.19 47 36 76.60
School Wise Analysis