අකුරැස්ස කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
අකුරැස්ස

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
අකුරැස්ස කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 8
1 C 21
Type 2 21
Type 3 32
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 2
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 80
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 82
Name With Initials
Position
U.N.N.J.JAYAMINI
(SLEAS III - MATHEMATICS)
කළාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
A.S.KANKANAMGE
(SLEAS III - MATHEMATICS)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
K.K.MADARASINGHE
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
U.G.RAVINDRA PADMASIRI
(SLEAS III - OTHER)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
A.P.D.O.DE.VASGUNAWARDHANA
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
J.P.S.RASANGIKA
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
K.T.JAYASEKARA
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
K.M.PRABHANI
(SLEAS III - ENGLISH AND OTHER LANGUAGES)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
J.W.MAURANI
(SLEAS III - OTHER)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
L.K.I.CHITHRANI
(SLEAS III - OTHER)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
J.J.SIYASINHA
(SLEAS III - OTHER)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
REV: THALAHAMA INDARATHANA THERO
(SLEAS III - OTHER)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
B.W.SAMARASEKARA
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
අකුරැස්ස කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
සිසු සංඛ්‍යා
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2371
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2567
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2670
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2768
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2799
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2533
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2408
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2367
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2174
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2127
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1992
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1066
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1001
මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 13175
අකුරැස්ස කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල් 82 ලේඛණය
 
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) 2017 ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - අකුරැස්ස කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
A: කලා විෂය ධාරාව   B: ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව  C: වාණිජ විෂය ධාරාව  E: ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව  P: භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව  S: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 
විෂය ධාරාව පළමු වර දෙවන වර
පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය
P - භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව 117 37 31.62 88 54 61.36
B - ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව 134 56 41.79 103 64 62.14
C - වාණිජ විෂය ධාරාව 197 136 69.04 120 103 85.83
A - කලා විෂය ධාරාව 414 324 78.26 145 129 88.97
E - ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 25 7 28.00 7 5 71.43
S - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 19 12 63.16 10 6 60.00
School Wise Analysis