මාතර කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
මාතර

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
මාතර කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 23
1 C 25
Type 2 31
Type 3 32
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 13
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 98
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 111
Name With Initials
Position
O.D MUDALIGE
(SLEAS II - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
M.G.KAMALA
(SLEAS III - ENGLISH AND OTHER LANGUAGES)
ගුරු මධ්‍යස්ථාන කඨිකාචාර්ය
T.H.N.D DE SILVA
(SLEAS III - MATHEMATICS)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
D.D GAMINI DAYANANDA
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
K.K. THARANGA DILRUKSHI
(SLEAS III - SCIENCE)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
M.L.M.N DAMAYANTHI
(SLEAS III - PLANNING)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
SAMITHA KURUKULASOORIYA
(SLEAS III - MATHEMATICS)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
W.A.T CHANDRASIRI
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
D.P KODITHUWAKKU
(SLEAS III - OTHER)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
M.T.M AKEEL
(SLEAS II - PLANNING)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
M.K.P.R ABEY WICKRAMASINGHA
(SLEAS II - MATHEMATICS)
කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
මාතර කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
සිසු සංඛ්‍යා
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5015
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5162
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5486
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5412
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5198
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5788
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5602
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5636
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5510
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5236
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5041
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4213
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3768
මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 26273
මාතර කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල් 111 ලේඛණය
 
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) 2017 ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - මාතර කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
A: කලා විෂය ධාරාව   B: ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව  C: වාණිජ විෂය ධාරාව  E: ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව  P: භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව  S: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 
විෂය ධාරාව පළමු වර දෙවන වර
පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය
P - භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව 873 447 51.20 536 354 66.04
B - ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව 697 379 54.38 497 364 73.24
C - වාණිජ විෂය ධාරාව 813 557 68.51 230 191 83.04
A - කලා විෂය ධාරාව 1014 658 64.89 328 252 76.83
E - ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 191 138 72.25 65 53 81.54
S - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 52 41 78.85 36 32 88.89
School Wise Analysis