උඩුගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
උඩුගම

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
උඩුගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 7
1 C 12
Type 2 22
Type 3 38
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 3
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 76
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 79
Name With Initials
Position
A.P.A.PIYASOMA
(SLEAS III - PHYSICAL EDUCATION)
කළාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
A.G.P.PUBUDU PRABATH
(SLEAS III - INFORMATION TECHNOLOGY)
විදුහල්පති
A.G.ANURA.
(SLEAS III - )
විදුහල්පති
SARATH ANANDA.
(SLEAS III - )
කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
M.A.R.P.K.GUNATILAKA.
(SLEAS III - COMMERCE)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
W.W.I.PRIYADARSHANI.
(SLEAS III - ENGLISH AND OTHER LANGUAGES)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
U.L.P.N.PERERA.
(SLEAS III - MATHEMATICS)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
A.N.MALLAWARACHCHI.
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
D.T.K.KOHOMBAN.
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
N.D.KUMUDUNI DHARSHIKA.
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
M.M.WAKISHTA.
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
U.N.SAMARAHEWA.
(SLEAS III - OTHER)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
L.D.KARUNANAYAKA.
(SLEAS III - ENGLISH AND OTHER LANGUAGES)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
B.G.A.PADMASHEELA.
(SLEAS III - SCIENCE)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
T.T.PATHINAYAKA.
(SLEAS III - AESTHETICS)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
උඩුගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
සිසු සංඛ්‍යා
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2399
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2472
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2573
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2500
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2472
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2255
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2257
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2129
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1965
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1902
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1765
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව
මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 12416
උඩුගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල් 79 ලේඛණය
 
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) 2017 ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - උඩුගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
A: කලා විෂය ධාරාව   B: ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව  C: වාණිජ විෂය ධාරාව  E: ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව  P: භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව  S: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 
විෂය ධාරාව පළමු වර දෙවන වර
පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය
P - භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව 10 0 0.00 9 4 44.44
B - ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව 11 0 0.00 14 6 42.86
C - වාණිජ විෂය ධාරාව 134 88 65.67 73 62 84.93
A - කලා විෂය ධාරාව 428 316 73.83 141 132 93.62
E - ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 54 38 70.37 25 15 60.00
S - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 19 10 52.63 13 8 61.54
School Wise Analysis