ඇල්පිටිය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
ඇල්පිටිය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
ඇල්පිටිය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 15
1 C 17
Type 2 27
Type 3 65
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 3
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 121
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 124
Name With Initials
Position
U.K.T.M.PADMALAL
(SLEAS III - )
කළාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
W.A.D.J.SAMPATH JAYASENA
(SLEAS III - PHYSICAL EDUCATION)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
P.K.M.S.R.KAPURUPASSA
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
Y.W.H.M.AMARASINGHE
(SLEAS III - MATHEMATICS)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
P.H.B.G.DE SILVA
(SLEAS III - SCIENCE)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
K.G.D.C.JAYASINGHE
(SLEAS III - OTHER)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
S.S.PREMARATHNA
(SLEAS III - AESTHETICS)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
D.L.GINIGE
(SLEAS III - ENGLISH AND OTHER LANGUAGES)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
D.P.DAMAYANTHI
(SLEAS II - PLANNING)
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
G.H.P.N.JAYASEKARA
(SLEAS III - AESTHETICS)
කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
B.A.M.DE SILVA
(SLEAS III - INFORMATION TECHNOLOGY)
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
E.N.M.RODRIGO
(SLEAS III - )
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
J.PEDURUHEVA
(SLEAS III - INFORMATION TECHNOLOGY)
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
K.D.R.PREMATHUNGA
(SLTS 1 - )
ගුරු මධ්‍යස්ථාන කළමණාකරු
ඇල්පිටිය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
සිසු සංඛ්‍යා
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3769
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3935
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4374
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4163
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4242
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3647
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3598
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3619
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3393
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3435
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3088
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1842
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1541
මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 20483
ඇල්පිටිය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල් 124 ලේඛණය
 
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) 2017 ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ඇල්පිටිය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
A: කලා විෂය ධාරාව   B: ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව  C: වාණිජ විෂය ධාරාව  E: ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව  P: භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව  S: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 
විෂය ධාරාව පළමු වර දෙවන වර
පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය
P - භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව 129 37 28.68 87 54 62.07
B - ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව 97 26 26.80 60 34 56.67
C - වාණිජ විෂය ධාරාව 411 228 55.47 125 97 77.60
A - කලා විෂය ධාරාව 600 438 73.00 148 130 87.84
E - ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 90 51 56.67 37 22 59.46
S - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 38 18 47.37 32 20 62.50
School Wise Analysis