අම්බලන්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
අම්බලන්ගොඩ

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
අම්බලන්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 12
1 C 14
Type 2 20
Type 3 37
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 5
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 78
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 83
Name With Initials
Position
S.P.CHANDRAWATHIE
(SLEAS II - )
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
S.N.YATAGAMA
(SLEAS III - MATHEMATICS)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
W.A.M.WASANA
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
A.M.D.M.T.B.ABERATHNE
(SLEAS III - PHYSICAL EDUCATION)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
N.M.K.N.WEERASIRI
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
E.G.T.P.PREMARATHNE
(SLEAS III - SCIENCE)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
N.N.WETHTHASINGHE
(SLEAS III - ENGLISH AND OTHER LANGUAGES)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
N.N.WANNIARCHCHI
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
G.A.DILIP KUMARA
(SLEAS III - TECHNOLOGY)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
P.A.MALAWARAARCHCHI
(SLEAS III - ENGLISH AND OTHER LANGUAGES)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
P.A.I.C.ATHUKORALA
(SLEAS III - INFORMATION TECHNOLOGY)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
අම්බලන්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
සිසු සංඛ්‍යා
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3490
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3700
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4107
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4037
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3981
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3890
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3781
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3714
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3625
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3512
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3271
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2226
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2059
මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 19315
අම්බලන්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල් 83 ලේඛණය
 
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) 2017 ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - අම්බලන්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
A: කලා විෂය ධාරාව   B: ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව  C: වාණිජ විෂය ධාරාව  E: ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව  P: භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව  S: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 
විෂය ධාරාව පළමු වර දෙවන වර
පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය
P - භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව 365 141 38.63 210 138 65.71
B - ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව 296 130 43.92 206 141 68.45
C - වාණිජ විෂය ධාරාව 610 365 59.84 239 199 83.26
A - කලා විෂය ධාරාව 782 538 68.80 174 154 88.51
E - ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 75 28 37.33 35 14 40.00
S - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 19 12 63.16 23 13 56.52
School Wise Analysis