ගාල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
ගාල්ල

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
ගාල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 33
1 C 28
Type 2 43
Type 3 42
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 17
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 129
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 146
Name With Initials
Position
MRS.P.V.A.A.DAMAYANTHI
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
MRS.E.G.D.P.SIRISURIYA
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
MRS.S.K.VIDANAPATHIRANA
(SLEAS III - INFORMATION TECHNOLOGY)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
MRS.F.JUMANA SATHIK
(SLEAS III - PHYSICAL EDUCATION)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
MRS.K.N.ASOKA
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
MR.M.I.M.FAROOK
(SLEAS III - OTHER)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
MRS.N.U.PRIYANI DAAS
(SLEAS III - MATHEMATICS)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
MRS.W.V.C.SURANJI
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
MRS.P.S.PATHIRANA
(SLEAS III - OTHER)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
MRS.J.B.N.MALALGODA
(SLEAS III - AESTHETICS)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
MRS.N.G.R.S.KARIYAWASAM
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
MRS.W.V.C.J.DILRUKSHI
(SLEAS III - INFORMATION TECHNOLOGY)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
MRS.W.A.S.D.KALYANI
(SLEAS III - ENGLISH AND OTHER LANGUAGES)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
MRS.G.WIJEGUNASINGHE
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
MRS.L.A.N.S.JAYASEKARA
(SLEAS III - )
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
ගාල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
සිසු සංඛ්‍යා
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 7135
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 7658
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 8028
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 8135
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 8162
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 8282
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 8311
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 8072
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 7727
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 7537
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 6889
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5682
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5135
මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 39118
ගාල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල් 146 ලේඛණය
 
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) 2017 ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය - ගාල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
A: කලා විෂය ධාරාව   B: ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව  C: වාණිජ විෂය ධාරාව  E: ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව  P: භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව  S: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 
විෂය ධාරාව පළමු වර දෙවන වර
පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය
P - භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව 850 396 46.59 599 433 72.29
B - ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව 885 431 48.70 724 496 68.51
C - වාණිජ විෂය ධාරාව 1285 850 66.15 524 433 82.63
A - කලා විෂය ධාරාව 1757 1183 67.33 555 446 80.36
E - ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 124 79 63.71 88 61 69.32
S - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 50 28 56.00 34 25 73.53
School Wise Analysis