ආයතනයේ නම හම්බන්තොට කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
ලිපිනය
ආයතන ප්‍රධානිෙයාගේ නම
තනතුරු නාමය
දුරකතන අංක
FAX
Email
පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
හම්බන්තොට කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1 C 3
1AB 3
Type 2 13
Type 3 6
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 3
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 22
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 25
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1091
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1046
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1158
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1109
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 937
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 906
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 879
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 872
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 775
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 738
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 624
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව

හම්බන්තොට කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල්