ආයතනයේ නම අකුරැස්ස . කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
ලිපිනය
ආයතන ප්‍රධානිෙයාගේ නම
තනතුරු නාමය
දුරකතන අංක
FAX
Email
පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
අකුරැස්ස . කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1 C 9
1AB 5
Type 2 9
Type 3 22
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 1
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 44
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 45
1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1333
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1372
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1406
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1457
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1501
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1299
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1253
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1231
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1135
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1103
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1046
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 551
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 462

අකුරැස්ස . කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය ට අයත් පාසල්